یه tool...

چیزی که به تنهایی ارزش نداره...

فقط موقع استفاده ست که ارزش پیدا می کنه...