با این که کاملن غیر منطقیه...

ولی هنوزم ته دلم میخواد که اولیت داشته باشم...

ولی متاسفانه هیچوقت نداشتم...

همیشه "کار" هست...