گاهی وقتا فکر می کنم

که صرفن دارم دنبال یه بهونه میگردم

که ناامید شم

و برم خودمو یه گوشه جمع کنم

و به حال خودم گریه کنم...

آدم انقدر pathetic آخه؟ :-/


نمی دونم منا امیدوار سرحال که هیچوقت ناامید نمیشد رو کجا گم کردم...