نه جدی توهم نزدم!
واقعن مثل اینکه مشکل همینه!
به ۲۴ ساعت نکشید... شکستم... :)