الان فهمیدم...

ریشه همه مشکلاتم همین اتاق لعنتی ـه...