کاملن دختر کوچولوی لجباز درونمو حس می کنم...

که نمی تونه قبول کنه که باخته...

نمی تونه قبول کنه که فقط یه pathatic loser عه...