حس می کنم این دفعه دیگه واقعیه...

و این دفعه دیگه واقعن سیلی طور توی صورتم زده شده...

نه تنها دیگه حسی نیست...

که حتا "قابل تحمل" هم نیستم دیگه...