خیلی همش سعی کردم که بگم نه من قویم...

من مستقلم...

بقیه رو من تاثیری ندارن...

ولی چرته همش...

آره یه سری آدم ها هستن که نظرشون هیچ وقت برات اهمیته نداره...

ولی یه سری آدم ها مهمن...

فرقی نمی کنه چقدر عصبی بشی از دستشون...

یا چقدر برات غیرمنطقی جلوه کنند...

تو همیشه برات مهمه که اون آدم ها چه فکری می کنند...

و هرچقدرم سعی کنی که این ارتباطو انکار کنی

در نهایت همیشه تاثیر بشدت زیادی تو زندگیت دارن...