حرف زیاده واسه گفتن...

ولی حقیقتن دل و دماغ گفتنش نیست...

یه طور بدی خستم...

یه حالت فرسایشی پیدا کرده همه چی...

واقعن دیگه برام قابل تحمل نیست فشارای اطرافم...

و بیشتر از همه از خودم خستم...