کمدی الهی رو نخوندم هیچوقت...

ولی یه جملشو زیاد شنیدم...

جمله ای که سر در جهنم بود...

Abandon all hope... ye who enter here


من همیشه اعتقاد داشتم که انسان برای بقا به امید نیاز داره...

امید به انسان کمک می کنه که سرپا بایسته...


ولی شاید اشتباه می کردم...

امید بعضی وقتا می تونه فقط یه دل خوشی باشه...

چیزی که فقط عقب نگهت می داره...


گاهی وقتا باید همه ی امیدتو از دست بدی...

هیچ چیزی برای از دست دادن نداشته باشی...

تا بتونی واقع بینانه نگاه کنی...


// حقیقتن حس می کنم مفهوم نیاز رو نمی فهمه...

// توی دنیای خودش غرقه... و من جایی ندارم توش :)