حواستون به اعتمادی که بقیه بهتون می کنن باشه...
اعتماد که بشکنه...
واقعن نمیشه به این راحتیا دوباره ساختش...