میگه زندگی رو باور کن... تا بتونی زندگی کنی...

:)