میگفت مثل یه دختر بچه چهار ساله لوسی

که وقتی یه چیزی مطابق میلش نباشه

فقط جیغ میزنه و لج میکنه

و حاضر نمیشه قبولش کنه :)