انگیزه و اعتماد به نفس...

چیزایین که اخیرن خیلی کم حسشون می کنم...

خیلی موقت یه مقدار درست میشه...

بعد دوباره بر میگردن پایین...

نیاز به یه تکون اساسی دارم...

ولی نمی دونم چطوری...


//At the end of the day... you want someone to be there for you...