دخترک شعله بخاری را زیاد می کند...

لباس گرمش را تنش می کند..

و زیر لایه های پتویش قایم می شود...


ولی باز سرد است...