نزدیک نشید به من...

اولش شاید شیرین باشه...

ولی به شیرین ترین طور بهتون آسیب می رسونم...

درد می کشید...

نزدیک نشید...

برای خودتون می گم...