گنجشک کوچولوی بیچاره...

تک و تنها مونده...

هیشکی تحویلش نمی گیره...

پناهش نمیده...

غذاشو باهاش تقسیم نمی کنه...

آدم رو یاد کلاغک کوچولوی خسته می اندازه ... مگه نه ... ؟!

 

 

 

 

 

//گرته غمین و تنهاست...

//چقدر آدم های دورم تغییر کردند... چند نفر باقی موندند که هنوز می دونند جمله بالایی واقعن ینی چی ... ؟!

//به جز کیانا البته... 

//کیانا عشقه منه... می دونستین ؟! :دی البته ما فقط همکاریم... :-سوت

//گاهی وقتا کلاغ کوچولو هم میشینه یه گوشه طبقه سوم و به پنجره باز نگاه می کنه... به فرد آماده پریدن...