هومممم ... !

چی بگم آخه ؟! :))

حقیقتن حرفی برام باقی نمونده ... !


***


زانو هامو جمع کردم تو دهنم سرمو گذاشتم روش و دارم نگاش می کنم ...

بعد اونم نگام می کنه ! (پیشرفت کرده ! ;))

نگاه شرم انگیز ناکش می چرخه ولی ... !


+بسه دیگه انقد نگام نکن ...

سرشو توی دستاش قایم می کنه ... !


اصن من به کنار ...

شما قضاوت کنین !

گیگیری نیست ؟! :{


// می دونم می دونم !‌ گندشو در آوردم ... !


// آخه هی دوست دارم پست آپ کنم موضوع ندارم ... !


// از هرگونه موضوع استقبال می شه ... !‌ :دی